ןויצ
 
תואיגש
תוחלצה
 
 
/19
...הליגמה רופיס יפ-לע רתויב םיאתמה טפשמה לע וקילקהו הנומתב וטיבה