הידמיטלומו טנרטניא יתורש - לאומס לג

.לאמשל ןימימו לדוגה יפל ,תרגסמה ךותב םתוא ורדס .ורזפתה םינצילה
3 | 2 | 1 : ישוק תמר