הידמיטלומו טנרטניא יתורש - לאומס לג

...המיאתמה תיללצה לא םילמסה תא וררג .ורזפתה םירופה גח ילמס
3 | 2 | 1 : ישוק תמר