הידמיטלומו טנרטניא יתורש - לאומס לג

... המיאתמה תיללצה לא םיצעה תא וררג .הדשב ורזפתה םיצעה
3 | 2 | 1 : ישוק תמר